Avoimien työpaikkojen täyttymisen kestosta

Vuodenvaihteessa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt hyvin paljon keskustelua koskien työttömyyttä ja työmarkkinoita. Talous- ja työttömyyslukujen käännyttyä kohti positiivista kehitystä vuosina 2016–2017 myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista puhutaan omien havaintojeni mukaan yhä enemmän. Tällä ongelmalla viitataan siis siihen, että avoimiin työpaikkoihin on vaikeaa löytää sopivia työnhakijoita ja samanaikaisesti työttömien työnhakijoilla on vaikeuksia löytää työpaikkaa.

Työnantajien kannalta kohtaanto-ongelma ilmenee työvoimapulana. Vaikka työvoimapulasta käydään yhä enemmän keskustelua, julkisuudessa nämä keskustelut keskittyvät monissa tapauksissa erilaisiin työnantajien kertomuksiin rekrytointivaikeuksista. Toisaalta työvoimapulaa kyllä mitataan myös objektiivisimmilla mittareilla, kuten Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ammattibarometrilla

Tässä artikkelissa keskityn yhteen työmarkkinoiden toimivuutta selittävään mittariin, johon harvemmin törmää talousuutisoinnissa. Tämä mittari on avoimien työpaikkojen täyttymisen kesto, joka siis kertoo kuinka kauan menee keskimäärin löytää työntekijä avoimeen työpaikkaan.

 

Avoimien työpaikkojen täyttymisen keston kehitys

Tieto koskien avoimien työpaikkojen täyttymisen kestoa on saatu TEM:n tilastotietopalvelu Toimiala Onlinen kautta. Kyseisestä palvelusta saa varsin kattavasti tilastotietoa koskien työttömien työnhakijoiden sekä avoimien työpaikkojen lukumääriä. TEM:n tilastoissa avoimilla työpaikoilla viitataan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta ilmoitettuihin avoimiin työpaikkoihin. Toki on hyvä muistaa, että iso osa avoimista työpaikoista ilmoitetaan muiden kanavien kautta, mikäli niitä ylipäänsä ilmoitetaan julkisesti missään.

Avoimien työpaikkojen täyttymisen kestoa kuvaava kehitys vuosina 2007–2017 näyttää seuraavanlaiselta:

 

Avoimien työpaikkojen täyttymisen keskimääräinen kesto 2007–2017*

* Tilanne kunkin vuoden marraskuun lopussa
Lähde: TEM työnvälitystilastot

 

Marraskuussa 2017 täyttyneiden työpaikkojen keskimääräinen avoinnaoloaika oli 53 päivää, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 23 päivää. Toisin sanoen TE-toimistojen kautta ilmoittujen avoimien työpaikojen rekrytointiprosessi kestää nykyään keskimäärin yli tuplasti kauemmin kuin vuonna 2007. Avoinnaolon kesto on pidentynyt lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2010.

Vuosi 2007 ei ollut talouden kannalta mitenkään huono vuosi. Työttömyysaste oli 6,9 %, BKT kasvoi 5,2 % ja Helsingin pörssin kehitystä kuvaavan OMXH -indeksin pisteluku oli reilut 12 000 (jota ei vieläkään ole saavutettu). Vuonna 2007 myös käytiin vilkasta keskustelua työvoimapulasta, jota perusteltiin erityisesti suurten ikäluokkien eläköitymisellä. Tämä siis siitä huolimatta, että työpaikat täyttyivät selvästi nopeammin kuin tänä päivänä. Vaaniva finanssikriisi iski Suomeen toden teolla vasta syksyllä 2008. Kriisin myötä työttömyysaste nousi hetkellisesti yli 10 prosenttiin, BKT supistui pahimmillaan 8,3 % ja Helsingin pörssin markkina-arvosta suli yli puolet.

Yksi looginen selitys pidentyneille rekrytoinneille voisi olla se, että työpaikkoja on aiempia vuosia vähemmän auki. Yhä pienemmästä avoimien työpaikkojen valikoimasta olisi todennäköisesti aiempaa suurempi osuus sellaisia, joihin kaivataan spesifiä erikoisosaamista (esim. lääkärit) tai ovat muusta syystä epähoukuttelevia (esim. puhelinmyynti ja nollatuntisopimukset). Katsotaankin avoimien työpaikkojen lukumäärän kehitystä samalta ajanjaksolta:

 

Avoimien työpaikkojen lukumäärä 2007–2017*

* Tilanne kunkin vuoden marraskuun lopussa
Lähde: TEM työnvälitystilastot

 

Avoimien työpaikkojen vähäinen määrä ei näyttäisi selittävän pidentyneitä rekrytointeja. Itse asiassa marraskuun lopussa oli TE-toimistojen kautta ilmoitettu enemmän avoimia työpaikkoja vuosina 2016 ja 2017 kuin vuonna 2007. Toisaalta vuosien 2010 ja 2015 välillä avoimien työpaikkojen määrässä ei ollut suurta muutosta.

 

Avoimien työpaikkojen täyttymisen kesto maakunnittain

Työmarkkinoilla vallitsee suuret alueelliset erot. Esimerkiksi työttömyysasteiden ja toimialojen rakenteiden välillä voi olla merkittävää vaihtelua kuntien välillä. On myös tiedossa, että tietyissä yksittäisissä ammateissa (esim. rakentajat) voi olla yhdellä alueella pulaa työntekijöistä ja toisella taas pulaa työpaikoista.

Alla olevassa kuviossa on esitettynä rekrytointiprosessien kestot maakunnittain:

 

Avoimien työpaikkojen täyttymisen keskimääräinen kesto maakunnittain*

* Tilanne kunkin vuoden marraskuun lopussa
Lähde: TEM työnvälitystilastot

 

Avoimien työpaikkojen täyttyminen kestää yhä kauemmin lähes jokaisessa Suomen maakunnassa. Ainoastaan Uudellamaalla avoimet työpaikat täyttyvät nykyään hieman nopeammin kuin kymmenen vuotta sitten. Sitä vastoin esimerkiksi Pirkanmaalla rekrytointien kesto on lähes viisinkertaistunut 21 päivästä 96 päivään. Myös kestojen alueelliset erot maakuntien välillä ovat kasvaneet selvästi kymmenessä vuodessa.

 

Työpaikkojen täyttymisen kestot ammateittain 2007 ja 2017

Alla olevasta taulukosta voi tarkastella avoimien työpaikkojen täyttymisen kestoja ammateittain vuosina 2007 ja 2017. Tilanne vastaa kunkin vuoden marraskuun loppua ja koko maassa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja ja lähteenä toimii TEM:n työnvälitystilastot. Ammatteja tarkastelemalla käy ilmi, että lähestulkoon kaikissa ammateissa rekrytointiajat ovat pidentyneet. Ainoastaan upseerien tapauksessa avoimet työpaikat täyttyivät vuonna 2017 nopeammin.

 

Avoimien työpaikkojen täyttymisen keskimääräinen kesto päivissä ammateittain

Ammatti20072017
Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen joht.1951
Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat2348
Tuotantotoiminnan,yhteiskunnan peruspalv. johtajat2546
Hotellin, ravintolan, kaupan, muiden palvel. joht.051
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat2461
Terveydenhuollon erityisasiantuntijat3065
Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat2057
Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat1845
Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantunt.1748
Lainopilliset, sos.-, kulttuurialan erityisasiant.2052
Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat2354
Terveydenhuollon asiantuntijat3878
Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat1944
Lakiavustajat, sosiaali- ja kulttuurialan asiant.2150
Informaatio-, tietoliikenneteknologian asiantunt.1745
Toimistotyöntekijät1658
Asiakaspalvelutyöntekijät2761
Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät1766
Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät1737
Palvelutyöntekijät3039
Myyjät, kauppiaat ym.2048
Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät1450
Suojelu- ja vartiointityöntekijät2789
Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.2351
Metsä- ja kalatalouden työntekijät3736
Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)2855
Konepaja- ja valimotyöntek., asentajat, korjaajat4352
Käsityötuotevalmist., hienomek., painoalan työnt.2422
Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät2547
Elintarv.-,puutyö-,vaatetus-,jalkinealan valmist.2182
Prosessityöntekijät1944
Teollisuustuotteiden kokoonpanijat1950
Kuljetustyöntekijät2648
Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntek.2242
Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät736
Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät1687
Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät2433
Katumyyjät, kengänkiillottajat ym.055
Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät4875
Upseerit200
Aliupseerit1541
Sotilasammattihenkilöstö00

 

Lopuksi

En suoraan vedä sellaista johtopäätöstä, että pidentyneet rekrytointiajat olisivat kokonaan seurausta työvoimapulasta. Voi olla mahdollista, että TE-toimistojen kautta ilmoitetuissa avoimissa työpaikoissa on tapahtunut laadullista muutosta. Tällöin esimerkiksi työpaikat, joihin on helpompi rekrytoida työntekijöitä löytyisivät yhä useammin muiden ilmoituskanavien kautta (mm. Duunitori.fi ja Oikotie.fi). Laadullinen muutos voi näkyä myös siinä, että avoimissa työpaikoissa vaadittu osaaminen on muuttunut.

Sekin on mahdollista, että työttömien työnhakijoiden määrän kasvu voi itsessään pitkittää rekrytointeja, mikäli hakijoiden suuri tulva tekee rekrytointiprosessista entistä hankalampia.  

Kaikesta huolimatta on kiistatonta, että TE-toimistojen kautta ilmoitetut avoimet työpaikat täyttyvät aiempaa hitaammin. Muutos on ollut erityisen nopeaa vuodesta 2014 eteenpäin. Vaikka työpaikkailmoituksissa olisi tapahtunut laadullista muutosta, voisiko tämä muutos kiihtyä näin lyhyessä ajassa?

 

Vastaa